Anställningsformer

 

Tillsvidareanställning 

Kallas ibland även fast anställning. En tillsvidareanställning har inte ett på förhand angivet slutdatum utan upphör efter att någon av parterna har sagt upp avtalet. För att arbetsgivaren ska kunna säga upp avtalet krävs saklig grund (med undantag för att arbetsgivaren kan avsluta anställningen i samband med att den anställde uppnår pensionsålder eller beviljas hel sjukpension). I LAS presumeras tillsvidareanställning, detta innebär att om inget annat avtalas är anställningen att betrakta som en tillsvidareanställning. Det är dock klokt att trots detta ange i avtalet att en anställning är en tillsvidareanställning för att minska risken för missförstånd. 

Provanställning 

En provanställning är en begränsad tid då tanken är att arbetsgivaren ska få möjlighet att pröva den anställde i befattningen. Längden på provanställningen är enligt LAS (lagen om anställningsskydd) maximalt 6 månader men det finns kollektivavtal som tillåter provanställningar på upp till 12 månader. Det krävs inte saklig grund för att avsluta en provanställning. Enligt LAS måste en arbetsgivare informera den anställde och dennes fackförbund minst 2 veckor innan provanställningen upphör (detta fungerar i praktiken som en sorts uppsägningstid).

Det är möjligt att avtala om längre uppsägningstid genom såväl anställningsavtal som kollektivavtal. Enligt LAS har den anställde ingen uppsägningstid under provanställningen men det är möjligt att avtala om uppsägningstid genom såväl anställningsavtal som kollektivavtal. Även om den anställde inte har någon uppsägningstid rekommenderar Civilekonomerna att man ger arbetsgivaren minst 2 veckors framförhållning. 

En arbetsgivare får avsluta en provanställning av vilket skäl som helst så länge förfarandet inte strider mot föräldraledighetslagen eller mot diskrimineringslagen.

Tidsbegränsad anställning 

En tidsbegränsad anställning är en anställning som har ett på förhand bestämt slutdatum. Som utgångspunkt är en tidsbegränsad anställning inte möjlig att säga upp före det angivna slutdatumet. Det är dock möjligt att avtala om annat och andra regler kan följa av kollektivavtal. Om en tidsbegränsat anställd varit anställd i mer än 12 månader under en 3 årsperiod så har denne normalt rätt att, minst en månad i förväg,  få besked om att anställningen inte kommer att förlängas. 

I LAS finns 4 former av tidsbegränsad anställning (se nedan) men det är möjligt att genom kollektivavtal avtala om andra anställningsformer. 

  • allmän visstidsanställning
  • vikariat, vilket innebär att man ersätter någon eller några lediga arbetstagare vid semester, föräldra- eller studieledighet
  • säsongsarbete
  • när arbetstagaren fyller 67 år.

Både i LAS och i många kollektivavtal finns det regler för hur länge en tidsbegränsad anställning kan pågå utan att anställningen istället omvandlas till en tillsvidareanställning. Enligt LAS övergår en tillsvidareanställning om den anställde har haft en allmän visstidsanställning i mer än 2 år under en femårsperiod eller under en period då arbetstagaren har haft tidsbegränsade anställningar hos arbetsgivaren i form av allmän visstidsanställning, vikariat eller säsongsarbete och anställningarna följt på varandra. Ett vikariat övergår till en tillsvidareanställning när en arbetstagare har varit anställd hos arbetsgivaren i vikariat i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.