Anställningskontrakt vid utlandsarbete

Ta reda på vilken anställningstyp som gäller för ditt utlandsjobb. Din anställningsform påverkar utformningen av ditt anställningskontrakt som i sin tur inverkar på anställningsförhållanden som sociala förmåner och arbetsrätt. Glöm inte bort att ditt kontrakt alltid ska vara skriftligt

 

Anställningskontrakt för dig som utsänd

Med utsänd menas du som är anställd (och avlönad) av en svensk person och som arbetar utomlands för dennes räkning.

Tidsperioden för ditt uppdrag bör anges i detalj i ditt anställningskontrakt och i allmänhet bör kontraktet löpa från dagen du åker till dagen då du kommer hem igen. Omprövning av ditt kontrakt bör ske senast tre månader innan kontraktet går ut, så att du får tid att ordna flytt och återkomst till Sverige om ditt kontrakt inte förlängs. Kommer du och din arbetsgivare överens om att du ska vara kvar i utlandet, ska ni skriva under en ny överenskommelse.

Anställningskontrakt för dig som är dotterbolagsanställd

Är du dotterbolagsanställd så har du din grundanställning kvar i Sverige. Huvudregeln är att det är det nya landets regler som gäller, och du bör vara extra noggrann vid genomgången av kontraktet. Framförallt så ska du gå igenom försäkringar och pensioner.

Anställningskontrakt för dig som är lokalanställd

Är du lokalanställd är du ute på eget initiativ och får tar sig fram i landet på samma villkor som alla andra i landet. Har du själv skaffat arbete i ett annat land kräver det mer av dig vid kontraktsskrivning. Arbetsrätten varierar från land till land och istället för lagar och kollektivavtal som reglerar det mesta, ska du vanligtvis själv förhandla om allt.

Lagvalsklausul i ditt anställningskontrakt

Du kan lägga in en så kallad lagvalsklausul i ditt anställningskontrakt. Lagvalsklausulen anger vilket lands lagar som ska följas vid en tvist - något som kan skapa klarhet i annars oklara situationer. Väljer du att svensk rätt ska gälla så rekommendera vi att du också försöker få in en klausul i kontraktet som säger att tvisterna ska lösas i en svensk domstol.

Minimiregler inom EU för anställningsvillkor

Inom EU finns minimiregler om din rätt till skriftliga anställningsvillkor, lönegaranti vid konkurs, rätt till fortsatt anställning om företaget överlåts, facklig förhandlingsrätt vid kollektiva uppsägningar på grund av arbetsbrist, koncernfackligt samarbete, maximal arbetstid, dygnsvila, veckovila och semester.