Närståendevård

Hur sjuk ska min närstående vara?

Den som vårdas måste vara svårt sjuk. I princip ska personen ha en livshotande sjukdom. Vad som är en livshotande sjukdom är en medicinsk bedömning och det är Försäkringskassan som avgör om personen anses vara svårt sjuk.

Vad anses som vård?

Vård kan ske i hemmet eller på en vårdinstitution. Det finns inte något medicinskt krav utan vårdkravet är uppfyllt genom närvaro och samvaro. Vården kan innebära att du går och handlar mat och mediciner eller följer med till läkare.

Räknas jag som närstående?

En närstående kan vara en släkting, partner, en god vän eller granne. Både du och den sjuka ska vara inskrivna hos Försäkringskassan.

Vad krävs för att jag ska ha rätt till ledighet?

Den sjuke måste lämna sitt samtycke till vården. Om hon eller han på grund av sitt tillstånd inte kan lämna något samtycke ska det framgå av ett läkarutlåtande.

Hur länge kan jag vara ledig?

Så länge som ersättning för närståendevård betalas ut. Närståendepenning kan betalas ut i högst 100 dagar sammanlagt för den person som vårdas. I vissa fall kan närståendepenning betalas ut i upp till 240 dagar. Dagarna tillhör den som vårdas, inte den som får ersättningen. Är ni flera som vårdar samma person får ni dela på dagarna.

Får min arbetsgivare vägra mig ledighet för närståendevård?

Nej.

När ska jag anmäla till arbetsgivaren att jag vill vara ledig?

Om du önskar erhålla ledighet för närståendevård ska din arbetsgivare underrättas så snart som möjligt. Du ska även, om så är möjligt, tala om hur länge ledigheten kan komm att vara. 

Kan jag avbryta ledigheten?

Du har rätt att återgå till ditt arbete när som helst.

Är ledigheten semesterlönegrundande?

Ja, närståendevård är semesterlönegrundande om du inte är borta mer än 45 dagar under intjänandeåret.

Hur är det med anställningsskydd?

Du får inte sägas upp eller avskedas enbart av det skälet att du begärt, eller använder dig av, din rätt till ledighet för närståendevård. Dina anställningsvillkor eller anställningsförhållanden får inte bli sämre. Kontakta Civilekonomerna om du blivit, eller riskerar att bli, uppsagd.

Familjeskälsledighet för akuta situationer

Om något allvarligt och akut händer någon i din familj har du rätt att direkt få ledigt från jobbet. Det måste ha samband med sjukdom eller olycksfall och innebära att du måste vara ledig omedelbart. Med familj menas make, maka, barn, förälder, syskon eller annan person som du har starka familjeband till. Rätten till ledighet upphör när närvaron inte längre är absolut nödvändig. Du har inte rätt till någon betald ledighet, däremot ger vissa kollektivavtal rätt till lön under ledighet för enskilda angelägenheter.