Arbetsgivaren i konkurs

Vid konkurs består anställningen till dess konkursförvaltaren säger upp arbetstagarna. För det fall du som arbetstagare har en lönefordran, kan du vara berättigad till statlig lönegaranti. Om du arbetsbefrias, ska du anmäla dig på Arbetsförmedlingen snarast möjligt.

Vad är en konkurs?

Ett konkursförfarande inleds genom ett beslut av tingsrätt och det är också tingsrätt som utser konkursförvaltare. Förfarandet innebär att samtliga omsättningsbara tillgångar hos konkursgäldenären omvandlas till likvida medel. Sedan delas dessa medel ut till fordringsägarna i en viss reglerad ordning.

Konkursförvaltaren

Konkursförvaltaren informerar de anställda om rättigheter och skyldigheter i samband med konkursen. För att minimera skulderna säger konkursförvaltaren i normalfallet upp alla anställda så snart som möjligt. Den sakliga grunden för uppsägningen är då arbetsbrist. Arbetsplikt gäller till dess konkursförvaltaren eventuellt meddelar om arbetsbefrielse.

Arbete efter konkurs

För det fall du som arbetstagare kommer att arbeta längre tid än en månad efter konkursutbrottet, övergår ansvaret för löneutbetalning på konkursboet. Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att lönen från den tidpunkten inte betalas av statlig lönegaranti, utan av konkursboet.

Statlig lönegaranti

Arbetstagare som har en lönefordran kan vara berättigad till statlig lönegaranti. Ersättning ges för lön avseende arbete som utförts tre månader före konkursen samt för uppsägningslön, dock längst 8 månader totalt. I det här sammanhanget är uppsägningstidens längd begränsad till vad som följer av uppsägningstiderna i lagen om anställningsskydd (LAS). Det gäller även om uppsägningstiden enligt kollektivavtal eller enskilt anställningsavtal är längre. Semesterlön och semesterersättning som är intjänad före konkursen ersätts endast för det löpande och det närmast föregående intjänandeåret. 

Begränsning i den statliga lönegarantin

Det finns ett tak i den statliga lönegarantin. Oavsett storleken på lönefordran är det högsta ersättningsbelopp som kan betalas ut fyra prisbasbelopp (2018: 182 000 SEK).

Anmäl dig på arbetsförmedlingen

Om du blir uppsagd, och därefter arbetsbefriad, ska du omgående anmäla dig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det är konkursförvaltaren som beslutar om ersättning från lönegarantin och Länsstyrelsen verkställer sedan utbetalningen.

Utdelning i konkurs

De lönefordringar som inte ersätts av lönegarantin, kan ändå ha förmånsrätt i konkursen. Utdelning av eventuellt överskott i konkursen och hur den ska fördelas, regleras i Förmånsrättslagen. Det är dock inte särskilt vanligt att det finns pengar kvar som kan fördelas. I normalfallet tar det minst ett år, ibland ännu längre, för en konkursförvaltare att handlägga och avsluta en konkurs. Om det finns pengar kvar, får du vara beredd på att vänta på att få dem utbetalade.