Olika belöningssystem

Det finns många olika belöningssystem i arbetslivet. Här guidar vi dig bland de vanligaste.

 

Vad utmärker ett bra belöningssystem?

Det ska vara begripligt och förutsägbart så att det tydligt framgår vilka som  omfattas av belöningssystemet, vilka kriterierna är, hur de fungerar och hur de anställda själva kan påverka utfallet. Det är även viktigt att målen är realistiska och mätbara.

  • Bonus bygger på att den anställde eller verksamheten ska uppnå ett eller flera mål.  Om målen uppfylls betalas bonus ut. Bonus uttrycks ibland som en fast summa och ibland som en angiven procent på lönen.
  • Provisionslön är en rörlig ersättning som baseras på den anställdes prestation under en viss tid. Det kan till exempel vara en procentuell andel av försäljningen under en månad..
  • Gratifikation är en engångsersättning eller en gåva som bestäms av arbetsgivaren.
  • Tantiem är en rörlig del av lönen som är beroende av företagets intäkter, fakturering eller vinst. 
  • Personaloption ger anställda rätt att få köpa aktier till ett (i förväg) bestämt pris eller till förmånliga villkor.Vinstdelning innebär att anställda i ett företag får ta del av företagets överskott genom ett så kallat vinstandelssystem.      

Viktigt att tänka på innan du skriver på avtal med belöningssystem

  • Din fasta lön ska vara marknadsmässig och behandlas separerat från dina rörliga lönedelar. Du ska kunna leva på din lön även om du inte får någon rörlig lönedel.
  • Klargör eller avtala om hur din arbetsgivare ska få ändra i reglerna för din rörliga lön. Ofta har din arbetsgivare rätt att själv ändra i reglerna, att den rörliga lönen är ”diskretionär”.  
  • Överenskommelser om av belöningssystem och dess utformning ska alltid vara skriftliga och ingå i ditt anställningsavtal, eller ligga med som en bilaga till avtalet.
  • Ta reda på vad som gäller om du planerar att säga upp dig. Du kan gå miste om hela bonusen om uppsägningen sker innan ett visst datum.
  • Bonus och andra rörliga lönedelar är huvudsakligen både pensions- och semesterlönegrundande men detta kan variera beroende på anställningen, avtalet och eventuellt tillämpligt kollektivavtal (och tjänstepensionssystem).

Har du frågor om belöningssystem eller om du ska skriva på ett avtal som innehåller någon form av belöningssystem så får du gärna kontakta Civilekonomernas medlemsjour  på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se för rådgivning.