Sexuella trakasserier på jobbet

Ingen ska behöva bli utsatt för sexuella trakasserier på sin arbetsplats. Men vad händer om det ändå inträffar? Vilka rättigheter har jag som anställd?

Vad är definitionen av sexuella trakasserier?

Enligt diskrimineringslagen finns det sex former av diskriminering, två av dessa är trakasserier och sexuella trakasserier. 

Trakasserier definieras som ”ett uppträdande som kränker någons värdighet”

 • Om kränkningen utgår från någon av de sju diskrimineringsgrunderna (kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder) så är räknas det som diskriminering. Diskrimineringslagen står därför här i centrum. 

 • Trakasserier som inte är kopplade till någon av diskrimineringsgrunderna utan mer handlar om kränkande särbehandling räknas istället som brister i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Sådana händelser kommer istället att hanteras utifrån Arbetsmiljölagens föreskrifter.

Vad säger lagen om sexuella trakasserier?

Det är alltså i diskrimineringslagen som arbetet mot sexuella trakasserier regleras. Diskrimineringslagen och arbetet med sexuella trakasserier är uppdelat i två områden.

 1. Den ena reglerar skyddet mot diskriminering det vill säga skyddet mot sexuella trakasserier. I lagens 2 kap. 3 § står det bland annat att: ”om en arbetsgivare får kännedom om att en arbetstagare anser sig i samband med arbetet blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier…är arbetsgivaren skyldig att utreda omständigheterna…och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra trakasserier i framtiden.

  Av 2 kap. 18 § framgår också att ”anmälaren är skyddad mot repressalier för att denne har gjort en anmälan, påtalat, avisat, fogat sig eller medverkat i en utredning om bland annat sexuella trakasserier.” Följer inte arbetsgivaren lagkravet så blir denne skyldig att betala skadestånd (diskrimineringsersättning) efter att fallet prövats i domstol.
    
 2. Det andra området reglerar arbetsgivarens skyldighet att bedriva ett förebyggande arbete mot sexuella trakasserier. Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra både sexuella trakasserier och bestraffningar, som riktas mot anmälaren. Arbetsgivaren ska följa upp och utvärdera de riktlinjer och rutiner som finns. En arbetsgivare som inte arbetar förebyggande enligt ovan kan komma att bli skyldig att betala vite, alltså skadestånd.
    

Om du blivit utsatt

1. Säg ifrån
Att säga ifrån på ett otvetydigt sätt leder förhoppningsvis till att vederbörande förstår och kommer till insikt att agerandet varken är önskvärt från din sida eller acceptabelt. Vid en eventuell rättslig prövning kommer dina klargöranden och avståndstaganden vara till din fördel. 

2. Skriv ner dina upplevelser
Det är inte ovanligt att ord står mot ord vid en eventuell anmälan om sexuella trakasserier. Vi rekommenderar därför att du för anteckningar om datum, tider, platser och eventuella vittnen för när de sexuella trakasserierna inträffade. Finns det sms, bilder och/eller e-post så är det bra om det också sparas. Det ger din berättelse än ännu större tyngd och trovärdighet men underlättar också utredningen.

3. Informera arbetsgivaren
I juridiska sammanhang kallas det för att medvetandegöra arbetsgivaren. När arbetsgivaren blivit ”medvetandegjord” träder deras utredningsskyldighet in (se nedan under rubriken – Vilka krav kan du ställa på en utredning). Arbetsgivaren ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier. Dessa ska nu följas och en professionell utredning tillsättas skyndsamt.

4. Rätt till information
Du som anmäler ska känna dig trygg med att frågan omhändertas på ett professionellt sätt. Arbetsgivaren ska värna om dina rättigheter och din integritet. När du har informerat arbetsgivaren är det därför viktigt att få närmare information om processen. Här är exempel på frågor som ska besvaras:

 • Vad som kommer att hända?
 • När saker och ting kommer att ske?
 • Vem som utreder?
 • Hur utredningen sker?
 • Vad som förväntas av dig?
 • Hur utredningen kommer att presenteras?
 • Vilka åtgärder som kan komma att bli aktuella?

5. Kräv stöd
Du kan kräva att få olika former av stöd och stödinsatser både under utredningen och för tiden därefter, för att underlätta återgången till ett normalt arbetsliv. Här bör arbetsgivaren, företagshälsovården, skyddsombud eller facket lokalt på olika sätt kunna stödja dig under resans gång. Om du inte får stöd hör av dig till oss.
  

Vilka krav kan du ställa på en utredning?

Utifrån lagstiftning, förarbeten, rättsfall och praxis kan man utläsa att en utredning bör hanteras enligt följande:

1. Skyndsamt
Mot bakgrund av det lidande och obehag som sexuella trakasserier medför för individen ska frågan hanteras så fort som arbetsgivaren har fått kännedom om det inträffade. En onödig fördröjning kan komma att ligga en arbetsgivare till last.

2. Dialog
Innan utredningen och/eller utredningen genomförs är det viktigt att den drabbade själv får ge sin syn om hur frågan ska hanteras.

3. Opartiskhet
En utredning kan innebära en mycket känsloladdad tid för alla inblandade. Det är viktigt att alla parter (du, arbetsgivaren och den utpekade) känner sig trygga att frågan utreds ordentligt av en (eller flera) opartiska utredare.

4. Kompetensbaserat
Det är viktigt att utredaren i frågan har goda kunskaper i hanteringen av dessa frågor. Det räcker i normalfallet inte att man kan de juridiska delarna. Här kan det också krävas kunskaper i konflikthantering, traumabearbetning, medling med mera. Alternativt att professionellt stöd finns att tillgå.

5. Höra alla parter
För att värna om allas rättigheter är det viktigt att alla utpekade/inblandade hörs för att få en så fullödig bild som möjligt om det inträffade.

6. Sekretess
Säkerställ att utredningen inte bara hanteras professionellt utifrån ett kunskapsbaserat förhållningssätt, utan också med respekt för de anställdas integritet.

7. Vidta åtgärder
Kommer utredningen fram till att sexuella trakasserier förekommer så ska nödvändiga åtgärder vidtas. Åtgärderna ska också syfta till att förhindra sexuella trakasserier i framtiden.

8. Stöd till den utsatte
Erbjud olika former av stöd som både den som blivit utsatt och den som är anklagad kan komma att behöva.

9. Inga repressalier
Kom ihåg att inga former av repressalier eller bestraffningar för att man har anmält sexuella trakasserier, medverkat i en utredning eller på annat sätt är kopplat till trakasserierna får förekomma.

10. Följa upp
Följ upp åtgärderna så att inga fler situationer uppstår. Om inte annat är det ytterligare ett krav i arbetsgivarens förebyggande arbete som följer av diskrimineringslagen.

Vad ska man göra om man blir utsatt?

Definition

Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Det kan till exempel handla om att någon föreslår eller uttrycker önskemål om sexuell samvaro, rör vid dig på ett sätt som känns obehagligt eller på annat sätt ovälkommet, skickar oönskade bilder eller filmer som anspelar på sex till dig eller sprider rykten om dig som handlar om sex.

Rådgivning

Som medlem i Civilekonomerna kan du alltid höra av dig till oss! Vår arbetsrättsliga jour når du på telefonnummer 08-556 912 60 eller via mejl.