Att sätta lön

Lön kan vara ett bra verktyg för att uppnå mål och bidra till ökad motivation. Men lönen måste sättas på rätt sätt och det är inte helt enkelt. Lönesättning av medarbetare upplevs som svårt av många chefer. Här nedan går vi igenom några viktiga punkter att tänka på.

1. Lönepolicyn

Använd lönepolicyn när du bedömer dina medarbetares prestationer. Policyn är en strategi för vad som ska belönas på din arbetsplats och det är viktigt att du förankrar denna hos dina medarbetare. 

2. Lönekriterierna

Du måste kommunicera vilka kriterier som gäller på er arbetsplats och konkretisera vad de betyder för er avdelning och för individen. Varje medarbetare måste förstå vad som faktiskt påverkar lönen och varför medarbetaren har fått en viss lön. Att ha få och tydliga kriterier är därför eftersträvansvärt. Hur ser det ut hos er?

3. Processen

Se på lönesättning som någonting som pågår hela året. Vilket löneutrymme kommer du att förfoga över? Kan du påverka utrymmet genom att lyfta fram
avdelningens resultat? Kontinuerlig feedback är viktigt för motivationen. Ha därför löpande avstämningar med dina medarbetare. Beskedet på lönesamtalet
ska inte komma som en överraskning.  

4. Bedömning och värdering

Det är viktigt att du går systematiskt tillväga när du bedömer och värderar dina medarbetare. Skillnader i prestation ska ge verkliga skillnader i lönepåslag. Självklart ska du fokusera på prestation och inte på person. 

5. Mandatet

Ta reda på vilket mandat du har – det vill säga i vilken utsträckning du kan bestämma dina medarbetares löner – och berätta det för dina medarbetare. Var ärlig. Det viktiga är att du och din medarbetare vet vad som gäller.

6. Lönesamtalet

Sätt av ordentligt med tid och se till att ni är ostörda. Var noga med hur du uttrycker dig, det är medarbetarens prestationer du ska värdera, inte egenskaper. Var rak, även om det är ett impopulärt budskap du har att framföra. Efter lönesamtalet ska medarbetaren ha en tydlig bild av hur hen presterat i relation till målen. 

7. Motivera

Det är viktigt att du som chef motiverar den nya lönen för medarbetaren så att hen vet hur arbetet ska ske framöver. Dessutom är det ett bra underlag för dig inför nästa års lönerevision.

8. Rättvisa

Foskning har visat att medarbetarens upplevda rättvisa kring lönesättningen har stor betydelse för motivationen. Lön ska sättas utifrån lönekriterierna, men det är viktigt att bära med sig det psykologiska perspektivet. Lönekriterierna bör därför präglar av greppbarhet, relevant och jämförbarhet för att framstå som rättivsa. Den upplevda rättvisan handlar alltså inte bara om kronor och ören utan också om hur du som chef kommunicerar och behandlar individerna i samtalen.

9. Jämställdhet

Löneskillnader mellan män och kvinnor är ett stort problem bland ekonomer och en viktig fråga för Civilekonomerna. En undersökning bland Civilekonomernas medlemmar visar att kvinnorna i genomsnitt tjänar mer än 10 000 kronor mindre per månad än männen. När vi tar hänsyn till skillnader i ålder, sektorstillhörighet och befattning  återstår en ”oförklarad” löneskillnad på 10,7 procent. Som chef får du enligt lag inte missgynna någon på grund av kön men framförallt bär du ett viktigt ansvar att verka för jämställda löner. Läs mer här

Ladda gärna ner vår guide om lönesättning. 

Vad säger andra chefer?

Sveriges akademikers centralorganisation (Saco) har pratat om lönesättning med 32 chefer på olika nivårer i privat och offentlig sektor. Samtalen har handlat om möjligheter och svårigheter med den individuella lönesättningsmodellen och sammansställts i en rapport. Du kan läsa mer om undersökningen och läsa hela rapporten här.  Saco har också en bra guide med tips om vad du behöver tänka på och vad du ska efterfråga från din arbetsgivare för att du ska få rätt förutsättningar. Ladda ner guiden här. 

Har du frågor om lön och lönesättning hör gärna av dig till vår medlemsjour