Vad vill du jobba som?

Som ekonom kan du arbeta i de flesta branscher, inom privat eller offentlig sektor. Här följer en sammanställning av några av de jobb du kan ha som ekonom.

Vanliga yrkesområden

Affärsutvecklare

Som affärsutvecklare jobbar du med utveckling av ett företags eller en organisations affärsdrivande verksamhetsprocesser. Det kan handla om att utveckla befintliga eller nya varor eller tjänster, för att öka intäkterna eller kundnöjdheten till verksamheten.  Fokus kan också vara på att testa nya säljkanaler i takt med att verksamheten expanderar på nya marknader. 

Banktjänsteman

En banktjänsteman kan arbeta med en mängd olika arbetsuppgifter. Som privatekonomisk rådgivare ger du privatpersoner råd om sparande, placering av pengar, lån till husköp, försäkringar eller vardagsekonomi. Som företagsekonomisk rådgivare vägleder du bankens företagskunder och handlägger exempelvis skatteärenden, bolagsbildning och kreditärenden. Du analyserar ett företags ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömningar.

Controller

Controllern är länken mellan ledningsgruppen och ekonomiavdelningen i större företag. Som controller analyserar du information om det ekonomiska resultatet, gör prognoser och ser till att företagsledningen får den ekonomiska information som behövs för att driva verksamheten.

Controllern fungerar också som rådgivare. Du kan exempelvis undersöka om det är lönsamt att sälja en viss produkt och hur försäljningen skiljer sig mellan olika geografiska områden och olika kundgrupper. Med utgångspunkt i den rapport du tar fram ger du ledningen råd inom i vilka regioner, på vilka kundgrupper och vilka produkter det lönar sig att satsa. Controllern ser också till att det finns välfungerande ekonomiska informationssystem i verksamheten.

Ekonomichef

Ekonomichefen leder ekonomiavdelningens arbete med att göra ekonomiska planer och utredningar och skapa styr- och kontrollsystem för att följa upp verksamheten. I arbetet ingår att sammanställa de ekonomiska resultaten och bedöma hur lönsamheten är genom att analysera kostnader och intäkter.

Arbetet kan också innebära att du är delaktig i arbetet med budgeten, som är en ekonomisk handlingsplan för en viss bestämd tidsperiod. Ekonomichefens roll kan vara att arbeta fram riktlinjer för hur budgeten ska se ut och bearbeta olika avdelningars budgetförslag.

Som ekonomichef ger du även råd till företagets olika avdelningar i frågor som rör ekonomi. Kanske handlar det om att lösa ett ekonomiskt problem som uppstått eller hjälp med skattefrågor. Ibland kan det vara din uppgift att utveckla befintliga ekonomisystem eller utforma ett helt nytt system för exempelvis rapportering. Ekonomichef kan ha personalansvar och sitter ofta i ett företags ledningsgrupp.

Finansekonom

Som finansekonom kan du arbeta med att låna upp pengar och med att låna ut och placera kapital i olika värdepapper. Att bedöma risker är en stor del av arbetet. Som finansekonom på ett företag kan din uppgift vara att se till att företaget får så fördelaktiga lån som möjligt. Du kan också arbeta med att placera företagets egna kapital i olika typer av värdepapper, fonder och valutor.

Finansekonomer arbetar främst på stora företag, banker, konsultföretag eller fristående fondkommissionärer, där du exempelvis hjälper företag att få tillgång till kapital. Du kan också hjälpa ett företag som vill utvidga sin verksamhet att hitta ett bolag som de kan köpa. En annan uppgift kan vara att utreda och förbereda introduktionen av ett företag på börsen eller utgivningen av nya aktier för att tillföra företaget nya pengar.

Som finansanalytiker samlar du information om vad som händer inom olika företag och branscher. Din analys av informationen ligger sedan till grund för hur investerare ska agera.

Hälsoekonom

Hälsoekonomer är specialister på att tillämpa ekonomiska teorier och metoder på hälso- och sjukvård. De analyserar och beräknar de ekonomiska effekterna av olika insatser inom hälso- och sjukvården, till exempel vad sjukdomar och olycksfall kostar samhället. De tar också fram ekonomiska underlag för olika behandlingar. Hälsoekonomer arbetar framför allt i landsting, försäkringsbolag och statliga myndigheter men också inom läkemedelsbranschen.

Inköpare

Som inköpare köper du varor och tjänster. Om du arbetar inom industrin köper du in varor och tjänster som behövs för att företagets produktion ska fungera. Du kan exempelvis köpa in råvaror och utrustning men även tjänster som krävs för verksamheten, exempelvis städning och bevakning.

Inköpare inom partihandeln arbetar på ett annat sätt. De köper in varor för vidareförsäljning till industriföretag eller till detaljhandeln. Om du jobbar inom detaljhandeln med till exempel kläder eller elektronik, köper du in de varor som ska säljas. I samband med att du begär in offerter förhandlar du med säljaren om pris, kvalitet och leveransvillkor.

IT-ekonom

IT-ekonomens arbetsuppgifter kan ofta innebära att analysera vad som händer i en verksamhet när IT-stöd införs eller planera och genomföra olika systemutvecklingsprojekt. Rollen innebär att kunna samtala med specialister från både IT och övriga verksamhetsområden inom en organisation. Ofta har IT-ekonomen kompletterat sin utbildning inom ekonomi med IT.

Key account manager/Account manager

En Key Account Manager eller Account Manager jobbar med försäljning. Det som säljs kan vara varor och tjänster, men är allt oftare en kombination av varor och tjänster eller idéer. För att lyckas i rollen behöver du ha god kännedom om såväl den egna verksamheten som konkurrenternas varor och tjänster. Du följer utvecklingen inom dina produkt- och branschområden samt studerar kundernas köpvanor för att hitta nya vägar till ökad försäljning. 

Key account managers är specialiserade på nyckelkunder som är särskilt betydelsefulla för verksamheten.

Logistiker

Logistiker är ett samlingsnamn för olika yrkesgrupper som styr flöden av material, information och betalningar inom och mellan företag och organisationer. Logistik bygger på optimering och effektivisering av verksamheten. Logistiken får en allt större betydelse i företag och organisationer och logistikchefen sitter ofta i företagets ledningsgrupp.

 Logistiker finns i alla typer av organisationer och branscher, men kanske främst i tillverknings, tjänste- och transportföretag. Som logistiker kan man även arbeta i IT-branschen och i offentliga sektorn.  Du hittar logistiker på alla nivåer, vilket betyder att man kan ha såväl operativa som strategiska arbetsuppgifter.

Som logistiker kan du bland annat jobba som transportplanerare, informationslogistiker, inköpare eller produktionsplanerare. En transportplanerare planerar och styr materialflöden mellan företag. Informationslogistiker ser till att rätt information finns hos rätt person, på rätt sätt, i rätt tid, på rätt plats och till rätt kostnad. Inköpare arbetar med att säkra försörjningen av varor och tjänster från leverantörer. Produktionsplanerare planlägger produktionen på både kort och lång sikt i ett tillverkande eller tjänsteproducerande företag.

Managementkonsult

Managementkonsulter arbetar på ledningsnivå och hjälper andra företag att strukturera sina verksamheter. Liksom andra konsulter är du expert på ditt ämnesområde, till exempel omorganisation, ledningsstrategier, finansiering, omvärldsanalyser eller marknadsföring. Som managementkonsult arbetar du tillfälligt åt olika företag och fungerar som en extern och oberoende rådgivare åt företagets ledning. 

Marknadsförare

Som marknadsförare kommunicerar du fördelarna med en idé, vara eller tjänst i syfte att skapa intresse och sälja. Att arbeta med marknadsföring handlar om att skapa, vårda och utveckla kundrelationer och förutsätter god kommunikationsförmåga. Som marknadsförare balanserar du de kreativa och strategiska aspekterna av kommunikation. Många marknadsförare arbetar på informations- eller marknadsavdelningar på företag, myndigheter och organisationer.

Ofta arbetar man i projekt där en kampanj för en vara eller tjänst har en budget och tidsramar som ska hållas. Marknadsförare med grafisk utbildning kan till exempel arbeta på ett tryckeri, en reklambyrå eller som ansvarig för trycksaker på ett företag. Marknadsförare som är verksamma inom public relations (PR) kan ha mycket skiftande arbetsuppgifter, exempelvis ansvara för relationen med investerare eller kontakten med massmedia.  På reklambyråer arbetar många som copywriters som skriver texter och som formgivare av bild och text eller av en produkt. 

Miljöekonom

Miljöekonomer är experter på att tillämpa ekonomi på miljöfrågor. De analyserar och tar fram förslag på hur man med ekonomiska styrmedel kan förbättra miljön. De gör också beräkningar med hänsyn till hur produktionen i ett företag inverkar på miljön samt tar fram förslag på hur företag kan arbeta för att minska dess miljöpåverkan. Miljöekonomer arbetar på både företag, myndigheter och intresseorganisationer.

Nationalekonom

Nationalekonomer arbetar på departement, myndigheter och länsstyrelser men också inom banker, EU-administrationen, forskningsinstitut, stora företag och organisationer. Nationalekonomer gör samhällsekonomiska utredningar, analyser och prognoser inom en rad områden. Du studerar den ekonomiska utvecklingen i samhället i stort och med hjälp av olika ekonomiska analysmetoder drar du slutsatser kring vilka konsekvenser politiska beslut får för samhällsekonomin och för individen.

Du kan också studera arbetsmarknadens utveckling. Dina arbetsuppgifter kan även vara att undersöka hur enskilda företag och individer beter sig i olika situationer. Ofta avslutas arbetet med en skriven rapport. 

Portföljförvaltare

Som portföljförvaltare arbetar du vanligen inom avdelningen för kapitalförvaltning på en bank, ett försäkringsbolag eller ett värdepappersbolag. Andra arbetsplatser kan vara fonder, stiftelser och industriföretag med stor finansförvaltning. Du förvaltar de värdepapper som uppdragsgivaren äger, till exempel aktier eller obligationer.

PR-konsult

Denna typ av marknadsförare som är verksam inom public relations (PR), kan ha mycket skiftande arbetsuppgifter. Exempelvis kan en PR-konsult strategiskt lägga upp kampanjlanseringar genom att släppa pressreleaser, anordna event men även hjälpa till med profilering av varumärken. De kan även ansvara för relationen med investerare eller kontakten med massmedia. 

Projektledare

Projektledarens arbetsuppgifter skiljer sig åt beroende på bransch och företag men han eller hon är alltid den sammanhållande länken som driver ett projekt och leder arbetet i projektgruppen. Projektet kan till exempel handla om att utveckla en ny produkt, marknadsföra ett företag, driva ett byggprojekt, utföra ett speciellt arbete på uppdrag av en kund eller genomföra interna förändringar.

Projektledaren ansvarar för att arbetet i en grupp fungerar, att resultatet blir som planerat och att kostnaderna ligger inom budgeten. Projektledaren ansvarar dessutom för att arbetet blir gjort i tid och måste kunna engagera och stödja medarbetarna.

Revisor

Den som är revisor granskar redovisningen i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att se hur ledningen styr verksamheten. Revisorn kontrollerar också att redovisningen sker enligt de lagar och regler som gäller.

Som revisor kan man specialisera sig inom olika områden, som skattelagstiftning eller internationell redovisning. En revisor kan fungera som en rådgivare i andra frågor än redovisning och skatt, t.ex. vid införandet av affärssystem eller nya rapporteringsstrukturer. Du kan också hjälpa till med deklarationer och affärsutredningar (till exempel värdering i samband med att ett företag ska överlåtas). Mer information hittar du på www.revisorsnamnden.se och www.far.se.

Redovisningsekonom

En redovisningsekonom arbetar bland annat med analyser av bokslut i ett företag, en förvaltning eller en organisation för att hitta förklaringar till resultatet. En del redovisningsekonomer arbetar med att utveckla modeller för hur redovisningen ska genomföras.

Många deltar också i budgetarbetet och gör bedömningar av hur stora intäkterna och utgifterna för en viss tidsperiod bör vara för att lönsamhetsmålen ska nås. Läs mer om yrket. 

Textilekonom

Textilekonomer har förutom sin kompetens i företagsekonomi och marknadsföring, breda kunskaper om textila tillverkningsprocesser. Inom det textilrelaterade näringslivet kan du till exempel arbeta med inköp, produktutveckling, tillverkning, logistik och textil handel.

Förutom de ekonomiska aspekterna inom området måste du ha kunskap om estetiska, juridiska, miljömässiga och tekniska frågor.

Värdepappersmäklare

Som värdepappersmäklare är du dels kontaktperson mot kunder och ger förslag till köp och försäljning av värdepapper, dels den som praktiskt på marknaden utför kundens order att köpa eller sälja värdepapper.

Värdepappersmäklare kan delas in i aktiemäklare, penningmäklare och optionsmäklare. En aktiemäklare handlar med aktier och liknande värdepapper för kunders räkning. Du kan ge råd till företag och organisationer eller till privata kunder. Aktiemäklare arbetar ofta på en bank eller på ett värdepappersföretag där du sitter vid ett så kallat tradingbord och följer förändringar i aktiekurserna samt bevakar politiska och ekonomiska nyheter som kan påverka börsmarknaden. Som penningmäklare eller obligationsmäklare handlar du med obligationer, statsskuldväxlar och certifikat som staten, kommuner och företag ger ut. Läs mer om yrket. 

Osäker på vilken utbildning som passar dig?

Här har vi samlat universitet och högskolor i Sverige som erbjuder ekonomprogram.